Regulamin strony internetowej Rozkręć Wiarę

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez grupę Rozkręć Wiarę.

Niniejsza strona przeznaczona jest do użytku osób znajdujących się w Polsce, jak i zagranicą. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe, do których prowadzą linki z niniejszej strony, mogą podlegać  odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Rozkręć Wiarę, objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów  prawa.

 

Bez uprzedniej pisemnej zgody z przewodniczącym Rozkręć Wiarę użytkownik strony nie może:

1. wykorzystywać (kopii / części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych

opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób

trzecich).

 

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej  informacji projekcie Rozkręć Wiarę, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o projekcie Rozkręć Wiarę , proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami projektu Rozkręć Wiarę.

 

Odpowiedzialność

Każdy odwiedzający stronę ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Rozkręć Wiarę ma jakiekolwiek  powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

 

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów grupie Rozkręć Wiarę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Administrator nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce Rozkręć Wiarę. W uzasadnionych  przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości  lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia. Administrator zastrzega sobie prawo do kasowania obraźliwych treści i komentarzy oraz spamu.

 

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Rozkręć Wiarę za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem grupie Rozkręć Wiarę jakichkolwiek danych.

 

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o

korzystanie z następujących danych kontaktowych:

e-mail:

rozkrecwiare@gmail.com

 

Pozostałe postanowienia

Administrator Rozkręć Wiarę zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Administrator poinformuje  na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

<